Text/HTML

Verslag parochie avond HDOR, 21 oktober 2013

Op 21 okt heeft in Doorwerth een avond plaatsgevonden voor plm. 80 opgekomen parochianen uit het HDOR gebied. Het doel was enerzijds om hen te informeren over de vorderingen van de werkgroep, maar ook om ideeën aangedragen te krijgen welke onderwerpen in zo’n samenwerkingsvorm aan bod dienen te komen.

1. Opening en welkom
Douwe Ettema opent de bijeenkomst met een korte uitleg over het hoe en waarom van deze avond.

2. Bezinningsmoment
Guido Dieteren stelt de vraag ‘ Wat is kerk? ‘ en licht vervolgens vanuit meerdere – soms verrassende – gezichtspunten de mogelijke antwoorden toe.

3. Uitleg en informatieverstrekking over de werkgroep
De Titus Brandsmaparochie bestaat nu bijna vier jaar en het parochiebestuur maakt zich zorgen over het voorzieningsniveau in o.a. het HDOR gebied. Het heeft Douwe Ettema gevraagd om met de vier locaties te komen tot een regioraad, waarbij elke locatie haar eigen identiteit behoudt. Vanavond proberen we bouwstenen te vinden voor dit hernieuwd te vormen verband.

4. Toelichting activiteiten van de gezamenlijke pastoraatsgroep
Naast deze werkgroep is Guido Dieteren actief met het samensmeden van de pastoraatsgroepen uit de vier locaties tot 1 groep, met vertegenwoordigingen in elke locatie. De pastoraatsgroepen fungeren als intermediair tussen het pastorale team en de geloofsgemeenschappen. Het doel is om elke parochiaan toegang te blijven bieden tot elke activiteit, met de kanttekening dat niet elke activiteit op elke locatie georganiseerd zal worden, bijv. de Vormselgroepen.

5. Ruimte tot het stellen van vragen, mits niet inhoudelijk
• Is het besluit om tot een pastoraatsgroep te komen een besluit of een voornemen?
• Als er 1 pastoraatsgroep komt blijven de uitgezette lijnen in de locaties dan wel gehandhaafd?
• Een aanwezige spreekt de zorg uit dat je de kans loopt de eigen identiteit uit de afzonderlijke
 gemeenschappen te halen, wanneer je werkt vanuit 1 pastoraatsgroep
• Is het eigenlijke probleem niet dat er gewoon te veel locaties zijn? We praten daar constant om heen.
• Op dit moment heb je als parochiaan geen inzicht in de financiën van de eigen locatie. Er wordt weinig tot niets gepubliceerd. Wees hier meer open in.
• Richt je ook eens op de doelgroep 50-. Benoem de prioriteiten en probeer gericht mensen enthousiast te krijgen.
• Laten we een samenwerkingsvorm kiezen, die dienstbaar is aan de persoonlijke benadering in elke locatie, zonder te verdwalen in organisaties en processen.
• Douwe Ettema vat samen: vergelijk de locatie met een koor. D.w.z. samen spreek je af wat je gaat zingen, maar iedereen heeft een eigen stem. Alle stemmen samen maken de muziek.

6. Pauze

7. Groepsbespreking
Aan de hand van een toegewezen groepsnummer worden o.l.v. werkgroep leden 2 stellingen behandeld:
1. Wat vindt u belangrijk voor de toekomst in de regio HDOR en hoe moet dat georganiseerd worden?
2. Wat zijn de belangrijkste zaken die we gemeenschappelijk kunnen oppakken?

8. Plenaire discussie o.l.v. Douwe Ettema

Groep 1 (Pauline v Woudenberg)
• Vieringen op de zondagen in elke geloofsgemeenschap lukt niet met de huidige 4 FTE. Er zijn dan extra parochiële voorgangers nodig die a) geschoold worden en b) een passende vergoeding krijgen.
• Richt je gezicht naar buiten. Benader mensen, ook jongeren, over specifieke onderwerpen. Spiritualiteit ziet men vaak wel buiten, maar niet binnen de kerk.
• Richt je op gezamenlijke activiteiten in de locatie
• Probeer koren uit te wisselen
• Heb oog voor bezinning in kleine groepen

Groep 2 (Thom Verlinden)
• Inventariseer wat je nu al in huis hebt
• Houd de H. Sacramenten voor iedereen bereikbaar
• Zorg dat iedereen op zondag naar de kerk kan. Dat betekent niet p.d. elke zondag een viering in elke locatie. Je kunt met elkaar naar een andere kerk uitwijken. Stel je dan niet op als bezoeker, maar als lid.
• Hoe benader je groepen die je nu niet bereikt. Doe ook activiteiten die niet p.d. op de kerk gericht zijn. Pak bijv. een maatschappelijk onderwerp bij de kop.
• Doe aan gemeenschapsopbouw, bijv. diaconie. Maar dit hoeft niet specifiek op kerk gericht te zijn.

Groep 3 (Peter Hagelen)
• Er is behoefte aan 1 persoon (pastor) als aanspreekpunt voor heel HDOR
• Werk aan persoonlijk contact van het pastoraal team en aan professionaliteit van de vrijwilligers

Groep 4 (Erika Bervoets)
• De sociale functie, die een kerkgemeenschap nu heeft, dient behouden te blijven in de locaties
• Er wordt verschillend gedacht over de totstandkoming van 1 parochieblad.
• Gesproken over het samen vieren van hoogtijdagen. Sommigen geven toch de voorkeur om dit in de eigen locatie te houden.
• Jongeren communiceren op heel andere wijzen dan onze 50+ generatie (denk aan Facebook, Twitter). Benader hen op een voor hen herkenbare wijze.
• Speel in op de behoeften van jonge gezinnen
• Rust medewerkers van bijv. een bezoekgroep goed uit

Groep 5 (Francine Stevens)
• Probeer los te komen van ‘oude’ denkpatronen en verwachtingen
• We willen ons meer richten op de jongere generatie (40-); zij vormen de toekomst van de kerken. Zij worden anders aangesproken dan wij
• Steek niet alleen in op de liturgie, maar ook op projecten/activiteiten, die m.n. kinderen aanspreken. Dan wek je de interesse van de jeugd en wellicht dan ook van hun ouders.

Groep 6 (Gerhard Bos)
• Kies de praktische insteek. Vul in wat je nu al samen kan doen. Denk aan doop, 1e Communie, thema avonden, film, lezingen.
• Stem bijzondere vieringen met elkaar af, zodat bijv. niet op twee plekken tegelijk een startviering wordt gehouden.
• Ouderen vinden 9.30 u nog wel eens te vroeg. Zij hebben ’s morgens simpelweg meer tijd nodig om op te starten. Denk ook eens aan de middag, bijv. een middagviering om 14.30 u.
• Probeer koren te enthousiasmeren voor zingen in andere locaties. Hier is nog wel verdere discussie over noodzakelijk.
• Zorg dat je omkijkt naar elkaar en probeer te accepteren dat een ander de kerk anders beleeft dan jij. Meer begrip zal ook jezelf verrijken.
• Naar elkaar luisteren, elkaar bemoedigen is zo veel belangrijker dan welk organisatiemodel ook.

9. Afsluiting, afspraken en rondvraag
Douwe Ettema legt dat de binnengekomen reacties gerubriceerd zullen worden en verdeeld over de twee werkgroepen en belooft eenieder op de hoogte te zullen houden over de vorderingen. Reacties:
• Een positieve insteek is gewenst: draag dit vooral uit! Maak reclame voor samenwerken.
• Kunnen we de notulen krijgen? Antwoord: Elke locatie krijgt de notulen en kan ze verder verspreiden. Douwe Ettema benadrukt nogmaals dat hij pleit voor openheid; er is geen verborgen agenda.
• Houdt de werkgroep zich niet ook bezig met o.a. 1e Communie, terwijl dit een pastorale aangelegenheid is? Antwoord: Pastoraatsgroepen vallen onder pastoraal team, de locatieraden onder het parochiebestuur. Beide komen samen bij de gezamenlijke voorzitter: de pastoor. Vanavond ging het over het faciliteren van een samenwerkingsverband.
• Komen er ook voorlichtingsbijeenkomsten als deze vanuit de Pastoraatsgroep? Antwoord: nee daar is nu nog niet in voorzien.
Douw Ettema sluit af met een woord van dank aan alle aanwezigen en dankt de locatie Doorwerth voor de gastvrijheid. Hij hoopt de open communicatie van vanavond in stand te kunnen houden.

10. Nazit