De GaveVoorwoord:


Voor u ligt de allerlaatste Gave. De geloofsgemeenschappen van de Zalige
Titus Brandsmaparochie gaan samen één gemeenschappelijk parochieblad
maken. Het waarom van een gezamenlijk blad is al eerder in de Gave
beschreven, dus daar zal ik u niet meer mee vermoeien. Naast een
gemeenschappelijk deel met berichten van het Parochiebestuur en het
Pastorale Team zal elke gemeenschap een eigen pagina krijgen voor de
lokale berichten. Binnen HDOR hebben we besloten om samen onze
pagina's te vullen; dus geen aparte bladzijde voor Heelsum, Doorwerth,
Oosterbeek en Renkum. Wij zijn blij dat Bart Jan Modderman-Jansen
namens onze locatie plaats zal nemen in de HDOR-redactie.
Graag wil ik Joke Mulder, Wally Kühne en Toos Pieters heel hartelijk
danken voor al het werk dat ze de afgelopen jaren hebben verricht om de
Gave te maken. Ik kan u verzekeren dat daar toch altijd veel werk in gaat
zitten.
Het volgende parochieblad voor Pasen wordt het gemeenschappelijke blad
en dat zal best even wennen zijn. Maar voortaan wordt u op de hoogte
gehouden van alle activiteiten binnen onze parochie en dat zal de band
tussen de verschillende geloofsgemeenschappen alleen maar versterken. En
in de periode die voor ons ligt zullen we elkaar hard nodig hebben.

Ik wens u veel leesplezier in de allerlaatste Gave.                                                                                                          Thom Verlinden, voorzitter Locatieraad 
Overzicht:

De geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Doorwerth
omvat het gebied van Doorwerth, Heveadorp en Wolfheze. Zij maakt
onderdeel uit van de Z.Titus Brandsmaparochie, de parochie die is ontstaan
uit de parochies van Doorwerth, Oosterbeek, Heelsum, Renkum,
Bennekom, Wageningen, Ede, Lunteren en Veenendaal. Alle pastores,
werkzaam in deze regio, zijn in dienst van het parochieverband en niet van
de individuele parochies. Het is de intentie om de samenwerking ook op
andere gebieden verder te intensiveren.


Het secretariaat (Locatie Doorwerth) is open: iedere dinsdag en vrijdag v;m
9.30-11.30 uur. U kunt tijdens deze uren gewoon binnen lopen met l Iw
vragen en ook voor een kop koffie. Het secretariaat kan U verder helpen,
ook geeft het informatie door aan de pastor en/of werkgroepen.
Verhuizingen kunt U melden via het secretariaat. Buiten deze uren wordl 11
telefonisch doorgeschakeld naar een van de medewerkers thuis. Zij kunnen,
indien nodig, een pastor oproepen.


De locatieraad is verantwoordelijk voor het beheer van kerkgebouw,
financiën, algemene zaken, faciliteren van alle werkgroepen en houdt
tevens contacten met de parochie en bisdom. De raad vergadert elke 3'k'
donderdag van de maand van de even maanden van 20.00- 21.30 uur in de
Markuszaal U kunt eventuele vragen of opmerkingen afgeven bij hel
secretariaat of bij de voorzitter.
Laatste editie lokaal parochieblad!

Dit is de laatste uitgave van het vertrouwde parochieblad dat vanuit uw
lokale geloofsgemeenschap bij u wordt bezorgd. In de vorige uitgave kon u
een uitvoerige beschrijving lezen over de invoering van één gezamenlijk
parochieblad voor de gehele Titus Brandsmaparochie. De eerste uitgave van
dit nieuwe blad zal begin maart 2014 verschijnen. Natuurlijk blijft u daarin
informatie vinden over uw eigen geloofsgemeenschap, verzorgd door uw
_eigen lokale redactie. Maar er wordt ook aandacht besteed aan alles wat
parochiebreed zowel pastoraal als bestuurlijk van belang kan zijn.
Daarnaast geeft het nieuwe parochieblad u zicht op pastorale activiteiten en
ontwikkelingen binnen de andere geloofsgemeenschappen in onze parochie.
Kortom, u vindt er de inspiratie om (nog) meer het Titus Brandsma gevoel
te ervaren in verbondenheid met de andere geloofsgemeenschappen. De
eerste uitgave van 'het nieuwe parochieblad zal op feestelijke wijze op
donderdag 27 februari a.s. in Wageningen ten doop worden gehouden.
Nadere informatie daarover volgt nog. We spreken nu alvast onze hartelijke
dank uit aan allen die hebben meegewerkt en aan allen die nog meewerken
aan de voorbereidingen en de uitvoering van dit project! De naam van het
parochieblad blijft nog even een verrassing! We vertrouwen er op dat alle
parochianen en alle anderen die belangstelling hebben voor wat er in de
parochie aan de orde is het blad met plezier zullen lezen.


Guido Dieteren (namens het pastoraal team)
Kika IJsselmuiden (namens het parochiebestuur)


Wat vind U belangrijk om in het nieuwe parochieblad
over onze locatie te lezen.

                                                          Uw reactie graag mailen naar carla.m.bos@upcmail.nl                                                                   of sturen naar Carla Bos, Berkenlaan 47, 6865 XB Doorwerth.