Text/HTML

Overweging 4e Zondag van de Veertigdagentijd Doorwerth

Lezingen: 1 Samuel 16,1-13 en Johannes 9,1-41

Pastor John Rademakers


Vandaag half vasten. We zijn mid-weg met de voorbereiding op Pasen. Pasen het feest van het licht, dat we vieren met Jezus Verrijzenis. Het licht van Pasen begint er al aan te komen, begint langzaam door te breken. En het is zoals de zonnewarmte van de lente steeds sterker wordt. We mogen ons klaar maken voor dat licht van Pasen. Want met Pasen vieren we de kracht van het leven dat een einde maakt aan alles wat donker is . Dat leven sterker is dan alle dood . 

Dat wordt ons in Jezus gegeven. In het verhaal dat we zojuist gehoord hebben wordt stap voor stap duidelijk wie God voor mensen wil zijn. Want dat is het toch wat Jezus met zijn leven, met zijn bood¬schap wil duidelijk maken, Een boodschap die vandaag naar voren komt in zijn woorden en zijn daden.In het verhaal van het licht, dat doorbreekt bij een blindgeborene.Het is een mooi verhaal omdat het laat zien hoe mensen kunnen reageren als een blindgeborene licht in de ogen krijgt. En het laat zien hoe Jezus daarmee omgaat. In dit verhaal wordt ons eigenlijk een spiegel voor gehouden. Wie ben je nu zelf ? Bij welke persoon in het verhaal voel je je thuis, bij wie je kunt zeggen: "zo ben ik ook, of zo zou ik willen zijn. Of juist niet”. 

Zijn wij bijv. de leerlingen van Jezus die meteen gaan zoeken wie schuld heeft :“Heeft de blinde zelf gezondigd of hebben zijn ouders gezondigd. “Proberen ook wij meteen te verklaren en te zoeken wie of wat wij de schuld kunnen geven, als iets niet goed is . Met woor¬den als: “dat zál wel dat een kind zich zo gedraagt” en dan vullen we al van alles in! En we merken hoe Jezus reageert. Hij gaat niet in op de schuldvraag. Hij doet iets aan het duister waar de man in zit. Is dat voor ons een eerste vingerwij¬zing?? Kijken wat je kunt dóén? Of zij wij zoals de ouders van de blindgeboren man. Ze durven eigenlijk geen antwoord te geven en zeggen: "Het is onze zoon, maar hoe of wat, we weten het niet, vraag het hem zelf." 

Mensen die aarzelen voor de consequenties van hun keuze.Bang als ze zijn voor hun eigen toekomst, dat het voor hen riskant kan worden. Maar hoe reageren wij als ons iets gevraagd wordt, iets dat ons echt moeite kost, aan geld of inzet of vrije tijd ? We willen vaak wel maar het is alsof dat laatste zetje ontbreekt om ja te zeggen. En dan kijken we de andere kant op.Dan hebben we in het verhaal de wetgeleerden, de farizeeërs. Zij voelen de man uitdrukkelijk aan de tand om te kijken of het wel allemaal klopt. Of alles wel volgens de regels is gegaan. Een genezing op een sabbat kan dat wel? “En op een sabbat mocht je niet werken volgens Gods wet” zei men. “En dus kon Jezus niet van God komen, want God “, zeiden ze, “wil dat je op sabbat rust” 

Deze manier van kijken naar de genezen man en dit oordeel over Jezus staat ons tegen. Want Jezus is nu net iemand die zegt dat de wetten er zijn voor de mensen, en niet omgekeerd. Want door wetten heel strikt toe te passen zonder echt naar de mensen te kijken gaat het vaak mis. En komt er veel donkerte in het leven van mensen. Juist de kansarmen en de zwakkeren lopen tegen allerlei regels aan, ook in onze hedendaagse samenleving, waarachter instanties zich verbergen, en er vaak niets gebeurt om echt te helpen, waardoor mensen tussen de wal en het schip vallen en de armoede onder kinderen toeneemt. In het evangelie van vandaag merken we dat het niet gaat niet om het nakomen van wetten, maar dat het gaat om de mens, dat die genezen wordt, dat die het licht kan zien. En daardoor ook bij anderen licht kan brengen. En velen van ons voelen aan wanneer in onze kerk de nadruk op het volgen van wetten en voorschriften bij velen pijn teleurstelling veroorzaakt. Omdat dan de lichtpuntjes die het leven zelf laat zien geen kansen krijgen. 

En zo komen wij vanzelf bij de man die vanaf zijn geboorte blind is. Hij wordt gezien door Jezus. Jezus heeft oog voor mensen. Hij spreekt zich niet uit over de vraag wie de schuld is, wie gezondigd heeft. Jezus presenteert zich als iemand, die wil laten zien waar het God om te doen is. Jezus ziet zichzelf als iemand die aan het licht brengt, wat God met mensen voor heeft met ons voor heeft : Dat wat stuk is wordt heel gemaakt, dat mensen worden genezen. Jezus doet slijk op de ogen van de man en stuurt hem naar de vijver om zich te wassen. Van de man wordt gevraagd te vertrouwen op Jezus en dan te gaan!! En wanneer hij dan kan zien, gaat hij zelf ook beter zien wie Jezus ís. Eerst is Jezus voor hem iemand, die hem geholpen heeft, dan noemt hij hem een profeet, en uiteindelijk zegt hij : ‘Ik geloof’” en hij werpt zich voor Jezus neer. 

Ja Jezus is de moeite waard voor zijn leven. Hij is het echte licht , waardoor hij het echt ziet zitten in zijn leven. Zo wil dit verhaal ons eigenlijk zeggen en vertellen, wie Jezus voor ieder van ons wil zijn . Licht in ons leven, waardoor wij wat donker is aan verdriet, tegenslag en onrecht met zijn licht kunnen opheffen, doen verdwijnen. Dat wij mensen mogen zijn die anderen kunnen helpen tot inzicht te komen waar het op aan komt. Maar van de andere kant voelen wij aan dat wij mensen dat geloof, dat ver¬trouwen nog ergens missen, dat we nog niet zover zijn. Dat we Jezus handelen wel bewonderen en hem wel willen volgen , maar dat het ons dat lang niet altijd lukt. Dat wij in ons eigen leven soms ook ontdekken dat we blind zijn voor wat er eigenlijk zou moeten gebeuren. Dat ook wij het licht in onze ogen nodig hebben waardoor we echt zien waar het op aan komt. Het valt niet altijd mee om dat in de dagelijkse praktijk om te zetten . Hoe kun je daarin kind van licht zijn voor jezelf en anderen ? Het valt niet mee om de werken van het licht in concrete daden om te zet¬ten: hoe je goedheid, gerechtigheid, waarheid echt vorm kunt geven. Hoe je dan licht kunt zijn voor jezelf en anderen in ons dagelijks bestaan. Dat licht dat pas echt kan werken wanneer je van binnen uit mag putten aan de bron van licht, bij Hem die genoemd wordt Licht der wereld. 

Bidden we dat we op weg naar Pasen steeds meer geraakt mogen worden door dat licht van Christus opdat ook wij kunnen zien waar het op aankomt en daarmee het duister in onszelf en anderen kunnen uitbannen. 

Amen.